Pago das cantidades descontadas indebidamente como consecuencia das IT'S

1 de febreiro de 2019

NOTA INFORMATIVA: 

Segundo fontes da Dirección Xeral de Xustiza  na próxima nómina do mes de  febreiro,  ou como moi tarde  na de marzo, pagaranse as cantidades confiscadas indebidamente como consecuencia dos descontos por incapacidade temporal por continxencias comúns .(IT).

Recordemos que na Resolución do 14 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ditan instrucións sobre retribucións do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns, no seu apartado terceiro se establece  "Entrada en vigor. A presente resolución será de aplicación ás situacións de incapacidade temporal producidas a partir do 31 de xullo de 2018".