Oferta de Postos en Organos Técnicos do CXPX

14 de febreiro de 2019


"publicado no BOE"

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
 Acuerdo de 7 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para proveer puestos de trabajo en los órganos técnicos del Consejo.

Poden participar os funcionarios pertencentes os corpos e escalas do grupo de clasificacion A 2 asi como os funcionarios do Corpo de Xestión procesual , rempre que reunan os requisitos exisidos para o desenvolvemento do posto de traballo.