Acción Social

24 de xuño de 2019


"publicado no DOG"

No dia de hoxe vense de publicar no DOG resolución da Dirección Xeral de Xustiza. a convocatoria e os criterios de repartición  do Fondo de Acción Social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

En aplicación do disposto na Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, así como na Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, destínase na partida orzamentaria 05 22 131A 162.04 a cantidade de 22.294,00 euros para a axuda do programa de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social.

Ligazón o DOG