Festas laborais de carácter local para o ano 2020

28 de novembro de 2019

"Publicado no DOG"

En cumprimento do disposto no artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, así como no artigo 2 do Decreto 81/2019 polo que se determina o calendario laboral para o ano 2020 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 132, do 12 de xullo), segundo o procedemento establecido e en virtude das resolucións ditadas para o efecto, as xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, elaboraron o calendario laboral provincial en que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes aos concellos da respectiva provincia (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra). De conformidade co establecido no artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e no artigo 2 do Decreto 103/2015, do 15 de xullo, e ante a conveniencia de que se coñezan as festividades de ámbito local desta comunidade autónoma sen ter que consultar diferentes boletíns oficiais, é preciso que se lles dea publicidade nun único diario oficial.