Convocatoria comisión servizos para postos vacantes de nova creación para os corpos XPA e TPA

15 de xullo de 2020

"Comunicado da DXX"

A Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial (LOPX), regula no seu artigo 527.1 a provisión temporal de postos vacantes mediante a comisión de servizos entrementres non resulte posible a súa provisión definitiva mediante concurso de traslados. Aprobada a creación de determinadas prazas nas distintas Fiscalías da Comunidade Autónoma de Galicia, procede anunciar a súa provisión temporal co obxecto de que o persoal funcionario interesado poida solicitar as oportunas comisións de servizos.

 Daquela, en aplicación das competencias que lle corresponden a este órgano consonte o artigo 20.1 do Estatuto de autonomía de Galicia, en relación co Real decreto 2397/1996, sobre transferencia a esta comunidade de medios persoais para o servizo da Administración de xustiza, co artigo 525 da LOPX e mais co Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, modificado polo decreto 138/2019 do 24 de outubro.