Circular informativa sobre o mantemento do TELETRABALLO

21 de setembro de 2020

"publicado na INTRANET"

Por Resolución de 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, dando traslado ao ámbito da Administración de xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia a Orde JUS/504/2020, do 5 de xuño, e regulando a fase 3 do Plan de desescalada ante a COVID-19, establecéronse medidas para a realización de funcións mediante teletraballo.
Nesta data entra en vigor a Lei 3/2020, de 18 de setembro, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza, na que se inclúe o fomento do teletraballo coa finalidade de recuperar a actividade ordinaria das oficinas xudiciais e fiscais e facer compatible esta coa adecuada protección da saúde do persoal da Administración de Xustiza, do resto de profesionais e dos particulares que acoden ás súas sedes.

En consecuencia, e mentres non haxa unha regulación específica desta modalidade de prestación de servizos no ámbito da Administración de Xustiza, cómpre manter as medidas establecidas na antes referida Resolución de 8 de xuño de 2020, desta Dirección Xeral de Xustiza.