"NOVO POSTO DE LIBRE DESIGNACION NA FISCALIA".... A Xunta segue a facer concursos encubertos

16 de xuño de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG;  Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 

ORDE do 1 de xuño de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.


Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde. 
Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.002. 
Denominación do posto: secretario/a. Subgrupo: C1-C2. Nivel: 20. 
Complemento específico: 7.701,40 euros. 
Corpo ou escala: xeral/tramit. procesual e adtvo. Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza). 
Formación específica: 640 para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.). 
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior. Localidade: A Coruña.