DOG; corrección erros

18 de xuño de 2021

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

Na páxina 30398, na base terceira punto 2 do anexo I, onde di: «O prazo de presentación será de 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado». 
 
Debe dicir: «O prazo de presentación será de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado».