Oposicións - Xestión acceso libre - valoración definitiva de méritos

8 de xuño de 2021

Acordo de 4 de xuño de 2021 do Tribunal Calificador Único, polo que aproba a valoración definitiva de méritos da fase de concurso e do coñecemento de linguas oficiais propias das comunidades autónomas e do dereito civil vasco e fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso, polo sistema de acceso libre, ao corpo de xestión procesual e administrativa da administración de xustiza, convocado por orden JUS/764/2019, de 10 de xullo.

Documentación: