Servizos mínimos a cumprir na folga convocada para o día 18 de xuño, personal temporal e interino funcionario, estatutario e laboral das distintas Admóns. Públicas do Estado

17 de xuño de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; ORDE do 16 de xuño de 2021 polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 18 de xuño de 2021. 

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga.
 
O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño). 

A Confederación Intersindical, co.bas, Solidaridad Obrera e SAS comunicaron a convocatoria de folga para todo o persoal temporal e interino funcionario, estatutario e laboral das distintas administracións públicas de todo o Estado, que se desenvolverá desde as 00.00 horas do 18 de xuño ata as 24.00 horas do mesmo día.
...

En canto á Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público: 
  1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal. 
  2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso. 
  3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras. 
  4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos. 
  5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.
  6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo....