Médicos Forenses; resolución pola que se otorga destino superadas as probas selectivas

5 de novembro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se lle outorga destino ao persoal funcionario do corpo de médicos forenses que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/626/2019, do 28 de maio.

A toma de posesión efectuarase dentro do prazo de vinte días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado, de acordo co establecido no artigo 29 do citado real decreto e no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

O persoal interino que actualmente ocupa as prazas que foron adxudicadas aos aspirantes aprobados cesará o mesmo día en que se produza a toma de posesión do titular.