OPOSICIÓNS; Xestión e Tramitación Procesual (quenda interna)

30 de marzo de 2022


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

Acuerda convocar proceso selectivo de acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa acumulando las plazas ofertadas para este sistema de ingreso en los respectivos Reales Decretos, antes mencionados, que aprueban las ofertas de empleo público para los años 2019, 2020 y 2021.

O prazo de presentación realizarase nos vinte días hábiles contados a partir do segunte a publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Aquel que desexe participar no poceso selectivo deberán cumprimentar o modelo oficial de solicitude de admisión a probas selectivas na Administración Pública (modelo 790- Código 007 onde figura «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará dispoñiible no punto de acceso xeral (www.administracion.gob.es),

O a presentación e pago da tasa realizarase por vía electrónica, a través do servizo Inscripción en Procesos - Pruebas Selectivas do punto de acceso xeral, http://administración.gob.es/PAG/ips, ao que se pode acceder directamente ou a través do portal web do Ministerio de Justicia, www.mjusticia.gob.es (Ciudadanos-Empleo público) segundo as instruccións que se indican 

Taxas: 
Xestión 11'67 euros (5'85 euros en caso de ter dereito a reducción do 50%)
Tramitación 7'79 euros (3'91 euros en caso de ter dereito a reducción do 50%)