Estructura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

4 de xullo de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; DECRETO 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, configurada como órgano de apoio e asistencia á Presidencia, é o departamento da Xunta de Galicia ao cal lle corresponden a elaboración, a proposta e a execución da política do Goberno galego en materia de xustiza, administración local, relacións institucionais e parlamentarias, emerxencias e interior, relacións exteriores e coa Unión Europea e deportes, que exercerá no nivel de desenvolvemento que se indica neste decreto para cada un dos órganos que integran este departamento. 

Artigo 2. Estrutura da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, baixo a superior dirección da persoa titular, contará para o exercicio das súas funcións coa seguinte estrutura orgánica:
a) A Secretaría Xeral Técnica. 
b) A Secretaría Xeral para o Deporte. 
c) A Dirección Xeral de Xustiza. 
d) A Dirección Xeral de Administración Local. 
e) A Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias. 
f) A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.
g) A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.