EGAP; Bases e condicións xerais de participación nas actividades formativas

24 de maio de 2023


"publicado no DOG;

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2023 pola que se fan públicas as bases e as condicións xerais de participación nas actividades formativas.

O Consello Reitor da Escola Galega de Administración Publica (en diante, EGAP) ten atribuída, entre outras facultades, a de establecer as bases e as condicións xerais de participación e acceso aos cursos ou ás actividades que convoque a EGAP.

Simultaneamente esta modificación aprovéitase para simplificar os criterios que rexen na actualidade, de modo que a selección sexa mais áxil, sen menoscabo de todas as garantías e a máxima transparencia do proceso de selección. De acordo con todo o indicado, o Consello Reitor da Escola Galega de Administración Publica, na súa reunión do 20 de decembro de 2022, acordou fixar os novos criterios de participación nas actividades formativas do dito organismo, o que se fai público mediante esta resolución. 

A presente resolución entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Disposición derrogatoria.

Queda sen efecto a Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola que se actualizan os criterios de participación nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública.