EGAP; Curso Superior de Administración electrónica

13 de xuño de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2023 pola que convoca o Curso superior de Administración electrónica.

Este curso superior abordará os seguintes contidos: 
• Réxime xurídico dunha Administración dixital.
• Identidade dixital: identificación e sinatura dixitais. 
• Sede electrónica e Carpeta cidadá. 
• Sistema único de rexistro. Canles electrónicas e presenciais. 
• Notificación electrónica.
• Seguridade da Información. Impacto do Regulamento xeral de protección de datos.....

Número de prazas Setenta (70).
O curso está dirixido ao persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, que se encadren nas seguintes categorías:
Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario. 
Grupos I e II do persoal laboral. No caso de non se cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderá acceder o persoal empregado público das ditas categorías, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local e da Administración de xustiza.