CTPA adxudicación de destinos, quenda promoción interna.

20 de decembro de 2023

"publicado no DOG" 


Vense de publicar RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorga destino ao persoal funcionario do corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda promoción interna), que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/2452/2022, do 24 de marzo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.


...Ao persoal funcionario do corpo de tramitación procesual e administrativa, ao cal se lle outorga destino nesta resolución, deberá tomar posesión do seu cargo no correspondente departamento/delegación territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes dentro do prazo de vinte días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado

...Ao persoal funcionario destinado en virtude desta resolución e que opte por continuar en activo no corpo de auxilio xudicial, non será necesario que se desprace a tomar posesión ao posto de traballo adxudicado, pois abondará con que dentro do prazo de toma de posesión sinalado no punto primeiro, comunique, se for o caso, á xerencia territorial correspondente ou ao órgano competente das comunidades autónomas con traspasos recibidos, a dita opción, para os efectos da declaración de excedencia voluntaria