Letrados, convocatoria proceso selectivo (quenda libre e interna)

8 de marzo de 2024


"publicado no BOE"


Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (OEP 2022).

  • 144 plazas: 111 quenda libre (8 delas para o cupo de reserva de persoas con discapacidade), 33 promoción interna ( 2 delas para o cupo de reserva de persoas con discapacidade).
  •  O proceso selectivo  realizarase mediante o sistema de oposición para a quenda libre, e mediante o sistema de concurso oposición para a quenda de promoción interna.
  • Presentación de solicitudes no prazo de vinte días hábiles contados a partir do día siguiente ao da data de publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial del Estado»
 Por vía electrónica, a través do servizo de "Inscripción en Procesos Selectivos del punto de acceso general, http://administracion.gob.es/PAG/ips", ou través do portal web do Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, www.mjusticia.gob.es (Empleo público - Oposiciones y procesos selectivos).

 

 
Excepcionalmente poderá presentarse en soporte papel por razóns técnicas ou cando a persoa aspirante non sexa titular dunha conta bancaria nalgunha das entidades que permiten el pago telemático de tasas administrativas,
  • Importe da tasa por dereitos de exame será de 31,10 euros para quenda libre e de 15,55 euros para quenda interna. O importe reducido para familias numerosas será de 15,55 euros e de 7,78 euros respectivamente