AXG-CUT logra o plan de actuación para o xulgado do Penal nº 3 de Vigo e a Xunta deixa ¨en coiros¨ ós tres sindicatos que integran a Comisión de seguimento

23 de maio de 2019


"publicado en prensa"

La Xunta otorga horas extra a la sala penal atascada para hacer seguimiento a mil condenados. 

La carta de protesta que envió la letrada judicial a la Xunta y al Decantado tuvo efectos inmediatos. La Consellería de Presidencia ordenó ayer incluir al Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo dentro de su nueva ronda de horas extra que empieza el lunes. Esta sala hace seguimientos a más de mil condenados y está al borde del colapso porque los funcionarios no tienen tiempo para supervisar todos los expedientes acumulados. Sin embargo, la Xunta lo excluyó del turno de horas extra e incluyó a otras dos salas penales de Vigo, de las que una está al día porque trabajó durante la huelga, o a las cuatro de Pontevedra.


AXG-CUT denuncia que unha sala do penal de Vigo quede sen reforzo

22 de maio de 2019

"publicado en prensa"


Un juzgado no puede controlar a mil condenados por falta de tiempo.

Los funcionarios están tan sobrecargados y estresados que temen cometer errores al supervisar las penas de maltratadores, traficantes o conductores ebrios.
La letrada judicial de la sala de lo Penal número 3 de Vigo ha enviado una carta esta semana para alertar a la Xunta de que este tribunal, el más sobrecargado de su especialidad, es marginado porque no será reforzado con la nueva ronda de horas extras que otras salas menos atestadas sí disfrutarán en junio para reducir el trabajo atrasado por la huelga en la Justicia del 2018.

Cobertura por libre designación posto de traballo na Fiscalía de A Coruña

21 de maio de 2019


"publicado no DOG"

ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003. 
Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.
Subgrupo: C1-C2. Nivel: 20. 
Complemento específico: 7.532,56.
Corpo ou escala: xeral/tramit. procesal e advo.

Solicitude de descanso para o persoal colaborador nas xuntas electorais

20 de maio de 2019


Con data 16 de abril de 2019 presentouse escrito ante esa Dirección Xeral (do cal se adxunta copia) solicitando que se adoptasen as medidas precisas a fin de garantir o período mínimo de descansoo diario de 11 horas consecutivas, para todo o persoal colaborador das distintas Xuntas electorais, sen que ata hoxe se recibise resposta algunha, adoptando como única medida pola Dirección Xeral descontar ao persoal colaborador un día de asuntos propios, aínda cando o devandito persoal foi ao día seguinte das eleccións ao seu posto de traballo.

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

"Publicado na intranet"

Publicada con data 20 de maio de 2019 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

Datas de realización das probas para certificados Celga de lingua galega


"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019 (código de procedemento PL500C).


AXG-CUT consegue o desglose da puntuación do concurso específico da Fiscalía de A Coruña

16 de maio de 2019


O pasado día 7 de maio AXG-CUT solicitou por escrito á Dirección Xeral de Xustiza a publicación das baremacións cos conceptos recollidos na convocatoria cómo puntuables con fin de que as persoas interesadas puidesen facer as alegacións que estimaran oportunas.

Lograr que a Comisión de Valoración do concurso faga público o desglose das puntuación das fases 1ª e 2ª é moi importante por dous motivos:

1.- Impedir que se cometan ilegalidades e que se favorezca na valoración a unha persoa sobre o resto.

2.- De cara á Nova Oficina Xudicial (NOX), onde os postos singularizados e específicos estarán á orde do día, é vital lograr a publicación do desglose das puntuacións para evitar enchufismos, caciquismos, etc.

Cobertura por libre designación de postos de traballo no IMELGA de Galicia

15 de maio de 2019

"publicado no DOG"


RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación, postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Os postos ofertados son:

Director/a do IMELGA en Santiago de Compostela.
Subdirector/a do IMELGA de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

AXG-CUT solicita que as prazas libres do aparcamento en superficie do edificio da antiga Audiencia Provincial de A Coruña sexan ofertadas

14 de maio de 2019

O aparcamento en superficie que está na parte traseira do antigo Edificio da Audiencia Provincial de A Coruña ten un importante número de prazas baleiras: a dificultade de poder aparcar na zona despois das reformas feitas na rúa Capitán Juan Varela e que supuxeron, así mesmo, unha reduccción de número de prazas anteriormente existentes supón un problema importante polas mañás para atopar aparcamento.

Permisos retribuidos nas eleccións sindicais do próximo 19 de xuño

13 de maio de 2019


"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se establecen os permisos retribuídos de que poden gozar os electores a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia que exerzan o dereito de voto o vindeiro día 19 de xuño.

De conformidade co establecido nos artigos 474 e 503 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, así como na Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das administracións públicas, e mais no Real decreto 1846/1994, do 9 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado, e no exercicio das competencias previstas no Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, dítanse as seguintes instrucións:

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

10 de maio de 2019

"Publicado na intranet"

Publicada con data 10 de maio de 2019 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

"Publicado na intranet"

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 10 de maio de 2019. 

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. 

Programa anual de vacacións 2019

"publicado na intranet"

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2019 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.

Solicitude de gardas de 24 horas para médicos forenses do IMELGA

9 de maio de 2019

Nos últimos anos houbo numerosos cambios lexislativos que afectaron á Administración de Xustiza e a tódol@s traballador@s, aos médicos forenses estes cambios provocáronlles  que as súas funcións e o volume das mesmas incrementárase de forma significativa

É evidente  o seu maior peso na instrución dos procedementos penais por modificación da orde de gardas, que autoriza asunción das funcións xudiciais por parte dos médicos forenses durante a dilixencia do levantamento de cadáveres, e cun papel fundamental nos seguintes casos: 

EGAP convoca o curso superior As leis 39/2015 e 40/2015, do procedemento administrativo común e do réxime xurídico do sector público: teoría e práctica.

"Publicado no DOG"

Convocar o Curso superior «As leis 39/2015 e 40/2015, do procedemento administrativo común e do réxime xurídico do sector público: teoría e práctica», de acordo coas seguintes bases: 1. Obxectivos. As leis 39/2015 e 40/2015, do 1 de outubro, introducen novidades relevantes na regulación do procedemento administrativo común das administracións públicas e do réxime xurídico do sector público, que inciden, entre outras, na organización e no funcionamento da Administración, no réxime xurídico dos convenios, na responsabilidade patrimonial das administracións públicas, nos recursos administrativos, na tramitación electrónica dos procedementos e nos dereitos das persoas nas súas relacións coa Administración.

Os procesos xudiciais pendentes duplícanse en Redondela

"publicado en prensa"

Los sindicatos alertan de la amortización de la plaza de refuerzo en los Juzgados por parte de la Xunta y reclaman su mantenimiento.

El número de procesos pendientes en los Juzgados de Redondela se ha duplicado en los últimos cinco años. En casos civiles, el aumento que se produjo alcanza el 136,36%, mientras que en los procesos de familia, el incremento asciende al 113,46%. Por su parte, los relativos a la capacidad de las personas llegaron a incrementar en el último quinquenio en un 225% y las tasaciones de costas practicadas creció en un 136,36%. Ante el aumento del trabajo –los escritos pendientes de proveer aumentaron en un 1.316,36%–, la continuidad del personal de refuerzo contratado en 2016 parece estar en peligro por decisión de la Xunta. El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG-CUT) comunicó ayer la situación actual de "sobrecarga" en los Juzgados de Redondela y alertó de que la Dirección Xeral de Xustiza tiene la intención de eliminar la plaza de refuerzo "a pesar de ser conscientes de que el volumen de trabajo lo desaconseja"

AXG-CUT denuncia a ineficacia nos nomeamentos de interin@s e substitucións

8 de maio de 2019

Con data 3/05/19 publicouse resolución da Dirección Xeral de Xustiza coas adxudicacións das substitucións entre titulares ofertadas durante os días 26, 29 e 30 de abril. 

No Anexo I da resolución obsérvase que a data de inicio da maioría das substitucións é de 8/05/19, pero para a praza de Tramitación Procesual e Administrativa do Xulgado de O Porriño nº 1 é o 30 de maio de 2019.

AXG-CUT denuncia a indefensión absoluta dos candidatos ao concurso específico para un posto de traballo na Fiscalía da Coruña

7 de maio de 2019

No Diario Oficial de Galicia do 27 de febreiro de 2019, publícase o concurso específico para a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña:

Segundo as bases, o concurso específico constaba de dúas fases:

Publicado listaxe provisional de admitidos para posto na Fiscalía Provincial de A Coruña


"publicado na intranet"

Listaxe e baremación provisional das persoas admitidas para o posto de responsable de estatística, rexistro e calidade I da Fiscalía Provincial da Coruña.


Validación da formación en igualdadade e prevención e loita contra a violencia de xénero

"publicado no DOG"

O obxecto desta orde é establecer o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade  e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia (SI500A), así como regular o Rexistro de persoal docente acreditado para impartir a dita formación e o procedemento de inscrición no rexistro para aquelas persoas que o soliciten (SI500B).