Traxectoria profesional. Nova convocatoria

5 de abril de 2024

"Publicado hoxe no DOGA"

RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo acadado o 17 de xaneiro, entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CSIF e CC.OO., para a implantación do réxime extraordinario de acceso aos graos I e II da traxectoria profesional para o persoal ao servizo da Administración de xustiza.

 -A quen vai dirixido? Ao funcionario da Administración de xustiza en Galicia non incluído nos anteriores acordos e convocatorias referidas ao ano 2022.

 Queda excluído do acceso a este réxime extraordinario o persoal que xa tivese recoñecido algún grao da traxectoria profesional na convocatoria de 2022.

-A solicitude realizarase a través da Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX)

-Prazo de presentación de solicitudes: 30 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación no Doga.

-Os efectos económicos serán do 1 de abril de 2024

-Os graos adquiriranse no corpo en que se teña a condición de funcionario (de carreira ou interino) o día 31 de marzo de 2024. Polo tanto, o tempo de servizos prestados con anterioridade a esa data, sexa cal sexa o vínculo xurídico do/da empregado/a, computarase para os efectos de adquirir o grao no corpo a que efectivamente se pertenza o día 31 de marzo de 2024. 

-En función das dispoñibilidades orzamentarias, o pagamento producirase de maneira progresiva en 3 anualidades, con efectos económicos do 1 de abril de 2024 e do 1 de xaneiro dos restantes anos, coa distribución que se indica :
     -En 2024, o 33 %.
     - En 2025, o 66 %
     - En 2026, o 100 %. 

-O persoal interino percibirá o complemento da traxectoria profesional ata o momento do cesamento.
De ser nomeado de novo persoal interino nesta Administración, seguirá a cobrar o grao ou graos que tivese recoñecidos.