Plan anual de Vacacións 2014

8 de maio de 2014

Publicado na intranet xudicial. 


Intranet Xustiza
O dereito dos funcionarios ao servizo da Administración de xustiza ás vacacións anuais retribuídas está regulado no artigo 502 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, que literalmente di "1. Os funcionarios terán dereito a gozar , durante cada ano natural, dunhas vacacións retribuídas de vinte e dous días hábiles, o dos días que correspondan proporcionalmente si o tempo de servizo durante o ano fora menor. A estes efectos, non se considerarán como días hábiles os sábados, sen prexuízo das adaptacións que se establezan para os horarios especiais. 2. O Ministerio de Xustiza e as Comunidades autónomas nos seus respectivos ámbitos ºterritoriais, serán competentes para ditar as normas respecto á forma de goce das vacacións, así como sobre os procedementos para a súa concesión".

Consonte esta previsión legal, a Dirección Xeral de Xustiza, a través da Resolución do Resolución do 8 de abril de 2009 (DOG 23/04/2009) regulou o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, no seu artigo 2.

Segundo as ditas previsións legais, apróbase o Plan anual de vacacións 2014.

Para a consulta do plan prema na seguinte ligazón