Convocatoria de cursos CELGA - DOG 6 2 2018

12 de febreiro de 2018

"publicación no DOG"

RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certi cados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B).

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O cial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Último día.- 26 de febreiro.