Tramitación Procesual quenda interna; valoración de méritos

17 de decembro de 2019


"publicado na páxina web do Ministerio"

Vense de publicar na páxina web do Ministerio; ACUERDO DE 16 DE DICIEMBRE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO POR EL QUE SE APRUEBA LA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA CONVOCADO POR ORDEN JUS/404/2019, DE 21 DE MARZO.

O prazo para alegacións é de DEZ DIAS HABILES, dende o día 17 de decembro ata o 2 de xaneiro.