EGAP: convocatoria de cursos de linguaxe xurídica e administrativa para persoal que presta servizos na Comunidade Autónoma galega

10 de febreiro de 2020

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Horas por curso: 75 horas

Prazas por cada edición: 25 prazas

Prazo matrícula: 8 días contados a partir do ss publicación DOG.

Datas de realización: 26/02/2020 ata 26/04/2020

Exame final: 02/05/2020

Destinatarios :empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións territoriais, institucionais, entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, así como ao persoal da Administración de xustiza de Galicia e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario galego, que se atopen en situación de servizo activo, permiso por parto ou maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar