Convocatoria polo sistema de libre designación dun posto de Secretari@ do Fiscal Xefe provincial de Lugo

30 de xuño de 2020

"publicado no DOG"

ORDE do 17 de xuño de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Código do posto: PR.C99.10.006.27001.003.
Denominación do posto: secretario/a do fiscal xefe provincial.
Subgrupo: C1-C2.
Nivel: 20. Complemento específico: 7.702,10 euros.
Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.
Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza).
Formación específica: 640 para persoal doutra administración, curso de perfeccionamiento de galego (R.I.).
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (Lugo).
Localidade: Lugo.
Ligazón ao DOG