EGAP;Cursos de linguaxe xurídica galega para persoal que preste os seus servizos dentro e fóra da Comunidade (ano 2021)

12 de febreiro de 2021

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2021 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

O número de prazas de cada curso será de 25 por edición.
Os cursos impartirase segundo se indica a continuación:
Curso medio linguaxe xuridica galega
Teleformación, 75 horas, dende 06.09.2021 ao 07.11.2021

Curso superior linguaxe xuridica galega
Teleformación, 75 horas, dende 06.09.2021 ao 07.11.2021

Os cursos van dirixidos a todo o persoal de xustiza, xuices, letrados, xestores, tramitadores...

Para optar a estes cursos e necesario ter superado e validado

Para optar ao curso superior: O curso medio de linguaxe xurídica galega, o curso medio de linguaxe administrativa galega ou calquera dos cursos equivalentes..
Para optar ao curso medioO curso Celga 4, os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, o curso básico de linguaxe administrativa galega, o curso básico de linguaxe xurídica ou o curso básico de linguaxe administrativa sanitaria...

Solicitudes 
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP,  <https://egap.xunta.gal/matrícula> e non son admisibles outras formas de solicitude.