EGAP, Plan formativo para o ano 2022 en materia de idiomas

9 de febreiro de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

O Plan formativo para o ano 2022 continúa cunha oferta formativa conxunta en materia de idiomas para o persoal.

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación

As solicitudes no fomulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. 

 O número máximo de actividades formativas  limítase a tres. 

 Cada persoa só poderá solicitar un nivel por cada idioma ofertado na modalidade de teleformación.  Non se poderá solicitar o mesmo nivel cursado na anterior convocatoria.