Formación das novas bolsas para persoal interino

8 de febreiro de 2022

"publicado no DOG"

A Dirección xeral de xustiza vende publicar no DOG; RESOLUCION de 28 de xaneiro de 2022, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A).

Obxecto da convocatoria

    1.- Convócase o proceso de formación de bolsas de traballo para desempeñar interinamente os postos de persoal funcionario dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial nos órganos da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 

2.- Esta convocatoria regúlase polo establecido na Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 4 de outubro de 2018, sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, modificada pola Orde da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, do 30 de novembro de 2021 (de aquí en diante, a Orde do 4 de outubro de 2018).

Requisitos das persoas solicitantes

1.- O persoal aspirante a formar parte das bolsas deberá reunir, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

  • Requisitos xerais:

a) Ter a nacionalidade española.

b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non ter acadada a idade máxima de xubilación forzosa. No caso do corpo de auxilio xudicial, a idade mínima será de 18 anos, ao abeiro do establecido no artigo 56.3 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, atendendo ás funcións atribuídas a este corpo no artigo 478 da Lei orgánica do poder xudicial, e particularmente ao seu carácter de axentes da autoridade.

c) Non ter sido condenado/a por delito doloso a penas privativas de liberdade maiores de tres anos, a menos que se obtivese a cancelación de antecedentes penais ou a rehabilitación.

d) Non ter sido inhabilitado/a para o exercicio das funcións públicas, salvo que fose debidamente rehabilitado/a.

e) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo dunha Administración pública.

f) Non estar incurso/a en causa de incompatibilidade para o exercicio da función pública na Administración de xustiza.

g) Figurar inscrito/a no servizo público competente como demandante de emprego ou como mellora de emprego, agás que estea traballando ou estea nas bolsas de interinos da Administración de xustiza.

h) Non padecer defecto físico ou enfermidade psíquica ou física, ou calquera outra circunstancia que o/a incapacite para o desempeño das tarefas propias do corpo en que solicite a inclusión.


Prazo e forma de presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es, accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia

    Ligazón ao DOG