EGAP; convocatoria extradordinaria de actividades de formación continua

25 de maio de 2022


"publicado no DOG"Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

O persoal empregado público ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e da Administración institucional, en situación de servizo activo ou servizos especiais.

O prazo de presentación de solicitudes abarcará desde o día seguinte ao da publicación ata o 3 de xuño de 2022.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. 

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.