Corpo de letrados; relación de aprobados do primer exercicio e anuncio data comezo segundo exercicio

13 de xuño de 2022

"publicado na paxina web do Ministerio de Xustiza"

Acordo do Tribunal Cualificador núm 1 das probas selectivas de acceso ao corpo de Letrados da Admon de Xustiza, convocadas por orde JUS/1523/2021, do 3 de decembro, polo que se fai publica a relación de aspirantes que superaron o primeiro exercicio da fase de oposición por promocion interna e anunciase a data de comezo do segundo exercicio.