Instrucións para solicitar o próximo luns (21 de novembro) a Traxectoria Profesional.

18 de novembro de 2022

"publicado no DOG"

A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar no DOG do día de hoxe; RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2022, da DXX, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de novembro  de 2022, polo que se aproba o acordo do  14 de novembro de 2022 entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional para o persoal ao servizo  da Administración de xustiza.

PROCEDEMENTO:


O persoal solicitante deberá cubrir a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na OPAX (Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza), no enderezo web http://opax.xunta.es O acceso á OPAX poderá realizarse cunha das seguintes modalidades de identificación:

 a) Se se dispón dun certificado dixital recoñecido (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia ou outro), poderase acceder con este e a súa correspondente clave. 
b) De non disporen dun certificado dixital recoñecido, as persoas solicitantes accederán á OPAX mediante o seu usuario e contrasinal. Para o caso de que o sistema non recoñeza o usuario como válido ou de que este non lembre o seu contrasinal, farase uso da opción habilitada na OPAX para estes efectos.

Unha vez realizada a identificación na OPAX, o/a solicitante deberá seleccionar a opción correspondente á «Traxectoria profesional». O sistema informático informará a persoa solicitante se cumpre ou non os requisitos de acceso segundo os datos que figuran neste. No caso de que o sistema informe de que non se reúnen os requisitos de acceso, a persoa solicitante poderá acreditar que os cumpre, se é o caso, anexando a oportuna documentación acreditativa á propia solicitude.

A persoa solicitante, despois de comprobar que todos os datos son correctos, deberá asinar electronicamente e presentar a solicitude. Para poder asinar e presentar a solicitude, deberase dispor dun certificado dixital válido ou da tarxeta de identificación do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, regulada mediante a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 12 de setembro de 2011 (DOG núm. 182, do 22 de setembro). 

O prazo de presentación de solicitudes será: 
Grao I: Todos os corpos: 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste acordo. 
Grao II: Corpos de tramitación e de auxilio: 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste acordo. 

Corpos de médicos forenses e de xestión: 15 días hábiles a partir do 2 de febreiro de 2023.