Tribunal Cualificador da proba de coñecemento da língua galega

26 de xullo de 2023


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2023 pola que se constitúe o tribunal que deberá cualificar a proba de coñecemento da lingua galega de todos os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

---

Nomear o tribunal que deberá cualificar a proba de coñecemento do idioma galego de todos os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego publico, coa composición que se relaciona no anexo.


Tribunal titular:
 Presidencia: 
 – Adrián Vázquez Espasandín, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1. 
Secretaría: 
 – María Yolanda Blanco Varela, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1. 
 Vogais: 
 – Xosé Gregorio Ferreiro Fente, persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario. 
 – Concepción Armas Quintá, persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario. 
 – Javier Fraga Vázquez, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1. 

Tribunal suplente: 
 Presidencia: 
 – Luis Río Mosquera, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas. 
Secretaría: 
 – Luz Aguiar Vale, persoal laboral fixo da Comunidade Autónoma de Galicia do grupo I, categoría 004. Vogais: 
 – Olga López López, persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario. 
 – Beatriz Corral Sánchez, persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario. 
 – Fernando Asperilla Pinilla, persoal funcionario do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.