Concovatoria posto de traballo polo sistema de libre designación

1 de agosto de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; ORDE do 12 de xullo de 2023 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería (PR.C99.00.000.36001.010).

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Código do posto: PR.C99.00.000.36001.010. 
Denominación do posto: secretario/a territorial. 
Centro directivo ou dependencia: Delegación Territorial de Pontevedra.
Corpo ou escala: xeral/especial. 
Grupo/subgrupo: A1. Nivel: 30. 
Tipo de adscrición: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e comunidades autónomas e Administración de xustiza). 
Tipo de adscrición: A12: (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e comunidades autónomas e Administración local). 
 Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.) . 
 Localidade: Pontevedra.