EGAP; Corrección de erros.

4 de agosto de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de maio de 2023 pola que se fan públicas as bases e as condicións xerais de participación nas actividades formativas. 

Advertido erro na referida resolución, publicada no DOG número 96, do 23 de maio de 2023, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 31136, na disposición derradeira segunda, onde di: «A presente resolución entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia», debe dicir: «A presente resolución entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.