Médicos Forenses; resolución concurso específico

10 de novembro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión da praza vacante de xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), convocado pola Resolución do 4 de xullo de 2023.

----

Resolve o concurso específico para a provisión da praza vacante de xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela, indicada no anexo, e indicar deserto o dito posto. 

Esta resolución pon fin á vía administrativa e poderá ser impugnada potestativamente en reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou poderá ser impugnada directamente, ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, todo isto de conformidade co dispostono artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.


Denominación: xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense. 
Código do posto: XG9251820015770310.03. 
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial de Santiago de Compostela. 
Localidade: Santiago de Compostela.