Acción Social; criterios de repartición

9 de xullo de 2020


"publicado no DOG"

Vense de publicar no día de hoxe, RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade da convocatoria e dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2020 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarios:
-funcionarios de carreira e interinos dos corpos ao servizo da Admón de Xustiza.
-funcionarios interinos que prestaran servizos durante o periodo comprendido entre o final da acción social do pasado ano (15.07.19) e a finalización do prazo desta convocatoria.
-funcionarios de carreira que durante o periodo comprendido entre a finalización da acción social do pasado ano (15.07.19) e a finalización do prazo desta convocatoria prestaran servizos e se xubilaran.

Prazo de presentación:
-o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte a publicación.

Solicitude e formas de presentación:
-formulario electrónico