EGAP: Cursos de linguaxe xurídica galega para persoal que preste os seus servizos dentro e fóra da Comunidade (ano 2022)

7 de febreiro de 2022

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

O número de prazas de cada curso será de 25 por edición.

Os cursos impartirase segundo se indica a continuación:

Curso medio linguaxe xuridica galega

Teleformación, 75 horas, dende 05.09.2022 ao 06.11.2022

 

Curso superior linguaxe xuridica galega

Teleformación, 75 horas, dende 05.09.2022 ao 06.11.2022

Os cursos van dirixidos a todo o persoal de xustiza, xuices, letrados, xestores, tramitadores...

Para optar a estes cursos e necesario ter superado e validado

Para optar ao curso superior: O curso medio de linguaxe xurídica galega, o curso medio de linguaxe administrativa galega ou calquera dos cursos equivalentes..

Para optar ao curso medio:  O curso Celga 4, os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, o curso básico de linguaxe administrativa galega, o curso básico de linguaxe xurídica ou o curso básico de linguaxe administrativa sanitaria...

Solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 17 de febrero de 2022

O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP,  e non son admisibles outras formas de solicitude.

 

ligazón ao DOG (persoal fóra da Comunidade) 

Ligazón ao DOG (persoal da Comunidade)