AX; quenda libre. Relación de prazas no ámbito da C.A. Galicia

16 de outubro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se lles ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para o ingreso no corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, quenda libre, convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

ANEXO 1; relación de prazas por orde alfabético que se lles ofrecen ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso polo sistema xeral de acceso libre no corpo de auxilio xudicial convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

As solicitudes formalizaranse consonte o modelo que aparece como anexo II desta resolución, de acordo coas seguintes instrucións: 
a) No modelo de instancia poderá relacionarse ata o máximo dos órganos xudiciais ofertados, indicando o órgano, a función, a localidade e a provincia. Coa soa petición dun órgano xudicial enténdense solicitadas todas as prazas ofertadas nel.
b) Procederase á adxudicación de destinos segundo a orde obtida pola persoa aspirante en todo o proceso selectivo e pola prioridade establecida. 
c) De non formular solicitude de prazas ou non lle corresponder ningunha das relacionadas na súa instancia por non solicitar un número suficiente de prazas, procederase a destinalo/a, con carácter forzoso, a calquera das prazas non adxudicadas seguindo a orde alfabética de localidades publicada no Boletín Oficial del Estado. 
Non se poderá anular nin modificar a solicitude unha vez rematado o prazo de presentación destas.