Acción Social; publicación listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas

8 de novembro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
------ 

Aprobar as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante este centro directivo.