Normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de Marzo

7 de marzo de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; ORDE do 4 de marzo de 2022 pola que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2022 en Vigo e a súa comarca.

-------

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia e, en particular, coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público: 
1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal. 
2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso. 
3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras. 
4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos. 
5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras. 
6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo. 
Para a fixación dos servizos mínimos, a Administración ten en conta igualmente os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa recaída na materia. ...